Läsfrämjande och det fria ordet / Mångfald / Miljö

LÄSFRÄMJANDE

Att kunna läsa öppnar dörrar till andra världar, ger perspektiv och möjliggör att självständigt delta i och påverka vårt demokratiska samhälle. Bonnierförlagen arbetar med själva kärnan; vi ser till att det finns roliga, engagerande, spännande och berörande berättelser att läsa eller lyssna på. Vårt läsfrämjande arbete sker i det stora och det lilla, i egen regi och i samarbete med andra. För vi tror att ju fler som tar sig an utmaningen att skapa läsglädje och läslust, desto större chans har vi att lyckas.

DET FRIA ORDET

För oss är det en självklarhet att alla ska ha rätt att uttrycka sin åsikt. Den kan vara obekväm, locka till eftertanke, skrämma eller glädja. Vi behöver inte ens tycka om en åsikt, men vi värnar allas rätt att uttrycka den.

SVENSKA PEN

Som medlem i Svenska PEN ställer vi oss bakom PEN:s Charter, som lyfter fram allas ansvar att motverka lögner, rasism och hat mellan folkgrupper och samhällsklasser. Sedan 2020 är vi medlemmar i Grupp Krilon. Gruppen består av företag och organisationer som engagerar sig i yttrandefrihetsfrågor, och som valt att ge ett årligt stöd till Svenska PEN:s arbete för det fria ordet.

STIPENDIER

För att stötta det fria ordet delar Albert Bonniers Förlag ut ett antal stipendier från olika stipendiefonder som instiftats av personer i familjen Bonnier. De delas ut årligen i syfte att uppmuntra och belöna författare av prosa, lyrik eller vetenskapliga texter. Läs mer.

DEN STORA LÄSUTMANINGEN

I syfte att motverka trenden med minskat läsande bland barn arbetar Bonnier Carlsen tillsammans med Adlibris, Rabén & Sjögren och Natur & Kultur för att få landets fjärdeklassare att läsa mer. Sedan 2021 arrangeras tävlingen Den stora läsutmaningen. Den går ut på att Sveriges fjärdeklassare ska läsa så mycket som möjligt. Läs mer om den stora läsutmaningen.

LÄSRÖRELSEN

Tillsammans med Läsrörelsen, Akademibokhandeln och Nätverket Läslov (där Bonnierförlagen också ingår) förvandlat höstlovet vecka 44 till ett Läslov. Hela veckan över hela landet äger en mängd aktiviteter rum för att både skapa och tillgodose lässug bland barn och ungdomar. Arbetet med läsfrämjande insatser på en bred nationell nivå fortsätter.

MEDARBETARNA

Människor utgår omedvetet eller medvetet från sin egen verklighet. Därför är mångfald inom personalen viktig för att säkerställa en utgivning som representerar olika röster och perspektiv i samhället. Utgivningens profil påverkas av bakgrund och erfarenheter hos de personer som tar beslut om eller bearbetar verk som ges ut.

I dagläget har en stor del av våra medarbetare en liknande profil. Det kan ta tid att rekrytera personer med en annan profil men det är viktigt att vi gör det. Vi är medvetna om att Bonnierförlagen som arbetsgivare måste bli relevant för en bredare grupp av talang.  onnierförlagen som arbetsgivare måste bli relevant för en bredare grupp av talang.

Bonnierförlagen vill vara en jämlik arbetsplats. Alla våra medarbetare ska ges samma förutsättningar gällande anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet. Oavsett bakgrund, kön, ålder, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck samt etnisk tillhörighet.

UTGIVNINGEN

Mångfald i utgivningen är ett måste om den ska vara relevant för många människor. Alla förlag inom Bonnierförlagen, oavsett profil på utgivningen, har en uttalad medvetenhet om mångfald. Förlagen arbetar på olika sätt aktivt för mångfald i utgivningen och är ödmjuka inför den utmaning det innebär.

LÄSARNA

Vi måste vara lyhörda och medvetna om hur samhället faktiskt ser ut och i vilken riktning det utvecklas. Bara så kan vi vara relevanta, ur ett litterärt och affärsmässigt perspektiv. I relation till läsarna är mångfald inom såväl personal som utgivning av stor vikt. Bonnierförlagen har en bredd i sin utgivning, men strävar efter att nå ut  ännu bredare.

ÅRETS SELMA

På den internationella kvinnodagen den 8 mars delar Romanus & Selling ut det feministiska priset Årets Selma. Det går till en person eller organisation som under året lämnat avsevärda avtryck i jämställdhetsdebatten och påverkat till en förändring och förbättring i samhället. Tanken bakom Årets Selma är att främja ett modigt, enträget och progressivt feministiskt engagemang och rikta strålkastarna mot personer som gör skillnad på riktigt. Priset grundades av Bonnierförlagen 2018 men delas sedan 2023 ut av Romanus & Selling.

EN JÄMLIK ARBETSPLATS

Bonnierförlagen vill vara en jämlik arbetsplats. Alla våra medarbetare ska ges samma förutsättningar gällande anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet. Oavsett bakgrund, kön, ålder, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck samt etnisk tillhörighet. Bonnierförlagen tar ställning i. Frågan om jämlikhet även utanför sitt eget hus och vill dra ett strå till stacken genom insatser som lyfter olika perspektiv i frågan.

MILJÖMÅL

Bonnierförlagen har ett ambitiöst miljömål – vi ska minska våra utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2e) med 25 procent jämfört med 2019 års nivåer, vilket är i linje med Parisavtalet.

Alla utsläpp som Bonnierförlagen inte kan undvika klimatkompenseras i certifierade projekt. Utöver det investeras ytterligare 20 procent i kompensationsprojekt. Totalt kompenserar vi alltså för 120 procent av våra CO2e-utsläpp. Det är viktigt att poängtera att målet är att minska våra utsläpp – klimat-kompensation sker bara där en reduktion ännu inte är möjlig. Ingen kan göra allt, men alla kan göra mer och vi samarbetar med våra leverantörer för att minska våra avtryck. Det är en nödvändig investering för framtiden.

Majoriteten av kompensationsprojekten består av projekt under FN:s ramverk REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), medan alla är certifierade enligt Verra (Verified Carbon Standard).

VAL AV PAPPER

Papper är den del av bokproduktionen som påverkar klimatet mest. Därför måste vi välja rätt papper för varje bok. Alla våra böcker trycks på FSC-certifierat papper, vilket garanterar ett miljöanpassat och ansvarsfullt skogsbruk. Men varken vi eller någon annan aktör kan luta sig tillbaka, arbetet med att förbättra miljö- och klimatpåverkan är en process som aldrig blir helt färdig.

VAL AV TRYCKERI

För att säkerställa att vi väljer rätt tryckeri för varje bok jämför vi tryck-erier inom tre områden: miljö, material och arbetsförhållanden. Genom att trycka de flesta av våra böcker på avtalstryckerier kan vi samordna och därmed minska transporterna. Tryckeriet måste ta ansvar för sin påverkan på miljön och människors hälsa. Miljöstandarder, tillstånd och föreskrifter ska minst följa de krav som ställts av det land där fabriken är belägen.

VAL AV FÖRBRUKNINGSMATERIAL OCH RESOR

Vi ser löpande över och anpassar lokaler och arbetssätt för att minska vårt avtryck på miljön. Vi väljer även de mest klimatsmarta alternativen för förbrukningsmaterial. Vår resepolicy hjälper oss att minimera avtrycken vid tjänsteresor. Vi reser alltid med tåg inom Skandinavien och minimerar de få tjänsteresor som kräver flyg.

UPPFÖRANDEKOD

Alla våra stora leverantörer har sedan flera år varit tvungna att skriva under vår Uppförandekod. I den beskrivs de riktlinjer vi förväntar oss att leverantörer ska efterleva och uppfylla. Sedan 2020 har vi utökat Uppförandekodens omfång och kräver nu att varje stor samarbetspartner ska följa den, oavsett om organisationen ligger före eller efter oss i produktionskedjan.

Uppförandekoden handlar till exempel om krav och riktlinjer för arbets-miljö, brandsäkerhet, arbetstider, löner, fackföreningsfrihet och förbud mot barnarbete. Den slår också fast att våra leverantörer ska prioritera metoder, produkter och tjänster som har minimal miljöpåverkan.