Bonnierförlagen, 2023-01-31

Foto: Shutterstock

CO2-utsläpp från Bonnierförlagens tjänsteresor minskar

Bonnierförlagen har som mål att minska sina utsläpp med 25 % till 2025 jämfört med 2019. Förlagshuset justerar löpande alla delar av verksamheten för att minska klimatpåverkan. Arbetet inkluderar exempelvis noggrant val av papper som böckerna trycks på till samarbete med partners och leverantörer för att göra produktions- och logistikprocessen mer hållbar.

Detsamma gäller förlagshusets tjänsteresor. Bonnierförlagens resepolicy stipulerar tåg som förstahandsval för resor inom Skandinavien. Siffror från resepartnern Egencia visar att policyn haft en positiv effekt.

2022 gav vårt resande upphov till nästan 14 % mindre CO2 än vad det gjorde år 2019. 

Under pandemiåren 2020 och 2021 gjordes på grund av pandemirestriktioner både färre och kortare tjänsteresor än vanligt. Men en jämförelse av resestatistiken från normalåren 2019 och 2022 visar ett tydligt skifte. År 2022 gjordes 20 % färre tjänsteresor än 2019. Färre resor görs nu med flyg; de som görs har en kortare snittsträcka. Tågresandet har ökat. Både i antal resor samt snittsträcka. Under 2022 reste medarbetarna 70 % av den resta sträckan 2019.

Totalt reste medarbetarna varannan kilometer på räls, varannan i luften. 2019 tillryggalades fyra kilometer per mil med tåg. 63% av resorna gjordes med tåg och vi arbetar vidare för att öka antalet kilometer resta med tåg i framtiden.

Att se över hur och varför vi reser och att hitta alternativ till resande är fortsatt i fokus för Bonnierförlagen på vägen mot 25 % mindre CO2e-utsläpp till 2025.