Hållbarhet: miljö

MOT MINSKAT KLIMATAVTRYCK

Miljö

Till 2025 ska vi minska våra utsläpp av koldioxidekvivalenter med 25 procent jämfört med 2019, vilket är i linje med Parisavtalet. Det är vårt mål. De utsläpp som vi inte kan undvika kompenserar vi för genom certifierade projekt.

Vi anser att klimatkompensation bara är rimligt när reduktion inte är möjligt, i allt vi gör strävar vi först och främst över att minska klimatpåverkan. Det är en nödvändig investering för framtiden att göra det mesta vi kan för att minska våra klimatavtryck.

Tack vare vår resepolicy minimerar vi avtrycken vid tjänsteresor, eftersom alla resor inom Norden ska ske med tåg. Vi väljer de mest klimatsmarta alternativen för förbruksmaterial och anpassar löpande lokaler och arbetssätt för att fortsatt minska våra avtryck på miljön.

Papper och tryckeri

Papper är den del av vår bokproduktion som påverkar klimatet mest. Därför måste vi välja rätt papper för varje bok. Vi använder FSC-certifierat papper till våra böcker, då vet vi att leverantören garanterar miljöanpassat och ansvarsfullt skogsbruk. Att förbättra miljö- och klimatpåverkan är en process som pågår hela tiden och därför är det viktigt för oss att fortsatt arbeta aktivt med frågan.

Vi jämför tryckerier inom tre områden; miljö, material och arbetsförhållanden. Tryckerier måste ta ansvar för miljöpåverkan och människors hälsa. Det bästa för oss är att använda avtalstryckerier i de flesta fall eftersom vi kan samordna och därmed minska transporterna.

Uppförandekod

Alla våra leverantörer skriver på vår uppförandekod innan vi ingår ett samarbete, oavsett om de ligger före eller efter oss i produktionskedjan. Den innefattar regler och riktlinjer för vi kräver både av oss själva men också av andra. Det handlar både om krav på arbetsmiljö, löner, fackföreningsfrihet och förbud mot barnarbete, och mycket mer därtill.

Alla våra leverantörer måste leva upp till de lagar som gäller i landet och vi måste främja demokratiska principer över hela världen. Vi slår också fast att de organisationer vi jobbar tillsammans med ska prioritera metoder, produkter och tjänster som har minimal miljöpåverkan.

Du kan läsa hela vår uppförandekod här